LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

Khối 12 (6 Phòng) Khối 11(13 Phòng) Khối 10 (9 Phòng)
Thời gian  Ngày thi Thời gian Ngày thi Thời gian Ngày thi
Văn – 90 phút Sáng T2 (28/11)  Văn – 90 phút Chiều T2 (28/11) Văn – 90 phút Sáng T2 (28/11)
Vào phòng thi: 07h15′ Vào phòng thi: 13h45′ Vào phòng thi: 07h15′
Tính giờ: 7h30’- 09h00’ Tính giờ: 14h00’- 15h30’ Tính giờ: 7h30’- 09h00’
Anh – 50 phút Sáng T2 (28/11) Anh – 60 phút Chiều T2 (28/11) Anh – 60 phút Sáng T2 (28/11)
Vào phòng thi: 09h15′ Vào phòng thi: 15h45′ Vào phòng thi: 09h15′
Tính giờ : 9h20’- 10h10’ Tính giờ: 15h50’- 16h50’ Tính giờ: 9h20’- 10h20’
Toán – 90 phút Sáng T3 (29/11) Toán – 90 phút Sáng T3 (29/11) Toán – 90 phút Sáng T3 (29/11)
Vào phòng thi: 07h15′ Vào phòng thi: 09h15′ Vào phòng thi: 07h15′
Tính giờ: 7h30’- 9h00’ Tính giờ: 09h20’- 10h50’ Tính giờ: 7h30’- 9h00’
KHXH- 150 phút Chiều T3 (29/11) Lý – 60 phút Chiều T4 (30/11) Lý – 60 phút Sáng T4 (30/11)
Vào phòng thi: 13h45′ Vào phòng thi: 13h45′ Vào phòng thi: 07h15′
Tính giờ: 14h00’- 16h30’ Tính giờ: 14h00’- 15h00’ Tính giờ: 7h30’- 8h30’
KHTN – 150 phút Sáng T4 (30/11) Hóa – 60 phút Chiều T4 (30/11) Hóa – 60 phút Sáng T4 (30/11)
Vào phòng thi: 07h15′ Vào phòng thi: 15h15′ Vào phòng thi: 08h45′
Tính giờ: 7h30’- 10h00’ Tính giờ: 15h20’- 16h20’ Tính giờ: 08h50’- 09h50’

Lưu ý :

– Học sinh có mặt tại phòng thi trước15 phút
– Những buổi không thi học sinh được nghỉ ở nhà tự ôn tập
– 01/12 học sinh đi học bình thường theo TKB

Bình luận

Bình luận