10 Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Tiếng Việt Lớp 3 – Năm học 2010-2011 – Trường TH Gia Sinh (Có đáp án) mới nhất

1. Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục để làm gì?

 Để khỏi tốn tiền đi bác sĩ.

 Để thi đua với nước bạn.

 Để giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới.

2. Theo quan niệm của Bác Hồ, sức khỏe là:

 Ngày nào cũng tập thể dục thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ.

 Ăn uống đầy đủ , thường xuyên.

 Lao động vừa sức kết hợp với nghỉ ngơi.

3. Em sẽ làm gì sau khi đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ?

 Em sẽ siêng năng luyện tập thể dục thể thao

 Từ nay, hằng ngày, em sẽ tập thể dục buổi sáng

 Em sẽ luyện tập để có cơ thể khỏe mạnh

 Tất cả các ý trên.

 

doc
2 trang
Người đăng
lilyphan99
Ngày đăng
22/01/2022
Lượt xem
27Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Tiếng Việt Lớp 3 – Năm học 2010-2011 – Trường TH Gia Sinh (Có đáp án)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT GIA VIỄN
TRƯỜNG TH GIA SINH
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 3.
NĂM HỌC: 2010-2011
A.Kiểm tra đọc:( 10đ )
I. Đọc thành tiếng: ( 6đ)
 II. Đọc thầm và làm bài tập (4điểm)- 30 phút
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
(Trích)
	Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.
	Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Ngay nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.
	Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.
	Ngày 27-3-1946
	 Hồ Chí Minh
 Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng:
1. Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục để làm gì?
 Để khỏi tốn tiền đi bác sĩ.
 Để thi đua với nước bạn.
 Để giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới.
2. Theo quan niệm của Bác Hồ, sức khỏe là:
 Ngày nào cũng tập thể dục thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ.
 Ăn uống đầy đủ , thường xuyên.
 Lao động vừa sức kết hợp với nghỉ ngơi.
3. Em sẽ làm gì sau khi đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ?
 Em sẽ siêng năng luyện tập thể dục thể thao
 Từ nay, hằng ngày, em sẽ tập thể dục buổi sáng
 Em sẽ luyện tập để có cơ thể khỏe mạnh
 Tất cả các ý trên.
4. Bộ phận in đậm trong câu sau trả lời cho câu hỏi nào? “ Ông đã nâng niu từng hạt thóc, ủ chúng trong người, bảo vệ chúng khỏi chết vì giá rét” 
	Khi nào?	Vì sao?	Ở đâu?
 B. Kiểm tra viết: ( 10đ)
 I. Chính tả nghe – viết (5đ)- 15 phút	
Dòng suối thức
II. Tập làm văn: ( 5đ)
Viết một đoạn văn ( từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc làm tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.
H­íng dÉn chÊm TV 2
PhÇn I:
§äc thµnh tiÕng (6®).( gv ch ọn)
+ §äc ®óng tiÕng, tõ : 3 ®.
( §äc sai d­íi ba tiÕng: 2.5 ®; §äc sai tõ 3-4 tiÕng: 2 ®; Sai tõ 5- tiÕng: 1.5 ®; Sai 7-8 tiÕng : 1 ®: sai 9-10 tiÕng: 0.5 ®; Trªn 10 tiÕng : 0®.
+ Ng¾t nghØ h¬i ë ®óng c¸c dÊu c©u : 1 ®.
+ Tèc ®é ®äc ®¹t yªu cÇu: 1 ®.
+ tr¶ lêi ®óng c©u hái do GV nªu: 1 ®.
II .§äc thÇm vµ lµm bµi tËp: 4 ®. Mçi c©u ®óng d­îc 1 ®.
PhÇn II: KiÓm tra viÕt( 10®)
1 ViÕt chÝnh t¶( 5 ®)
Bµi viÕt kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, ch÷ viÕt râ rµng tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n: 5 ®
Cø m¨c 1 lçi chÝnh t¶( Sai phô ©m ®Çu, vÇn, thanh, kh«ng viÕt hoa ®óng quy ®Þnh trõ 0.5 ®)
L­u ý: ch÷ viÕt xÊu, sai vÒ ®é cao, kho¶ng c¸ch, tr×nh bÇy bÈn toµn bµi trõ 1 ®
2 TËp lµm v¨n: 5 ®
Hs viªt ®­îc tõ 5-6 c©u, c©u v¨n dïng tõ ®óng, kh«ng sai ng÷ ph¸p, ch÷ viÕt râ rµng s¹ch sÏ: 5 ®.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ky_ii_mon_tieng_viet_lop_3_nam_hoc_2010.doc