10 Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) – Tuần 16 – Năm học 2010-2011 (Bản hay) mới nhất

I. Mục tiêu Giúp HS rèn kĩ năng :

 -Thực hiện các phép tính nhân và chia.

 -Giải bài toán có lời văn.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu

 Bài 1 :GV gọi 2 HS lên bảng làm bài , HS dưới lớp làm trong vở luyện

 3621 : 213 8000 : 308 2198 : 314

 GV gọi HS nhận xét , GV nhận xét và kết luận

 Bài 2 :Tìm số dư trong các phép tính chia sau

 1682 : 109= .

 A, 8 ( dư 15 ) C. 8 ( dư 12 )

 B. 8 ( dư 10 ) D . 8 ( dư 11 )

 33 529 : 247 = .

 A. 137 ( dư 189 ) B. 137 ( dư 194 )

 C . 135 ( dư 184 ) C. 137 ( dư 196 )

 GV yêu càu HS tính ra giấy nháp sau đó chọn ô đúng để khoanh

 bài 3.

Tóm tắt

 294 chuyến : 924 tấn

 1 chuyến : ? tạ

 GV gọi 1 HS lên bảng giải , HS dưới lớp giải trong vở

 GV gọi HS nhận xét , GV nhận xét

 * GV tổng kết giờ học

 

doc
8 trang
Người đăng
lilyphan99
Ngày đăng
21/01/2022
Lượt xem
96Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) – Tuần 16 – Năm học 2010-2011 (Bản hay)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 16888888888
Tõ ngµy 6 / 12 /2010 ®Õn ngµy 10/ 12/2010
Thø hai
TiÕng Anh
( Gv d¹y chuyªn lªn líp )
****************************
To¸n : ¤n bµi tËp to¸n
Ôn bài 76 
I. Mục tiêu Giúp HS rèn kĩ năng :
	-Thực hiện các phép tính nhân và chia.
	-Giải bài toán có lời văn. 
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
 Bài 1 :GV gọi 2 HS lên bảng làm bài , HS dưới lớp làm trong vở luyện 
 3621 : 213 8000 : 308 2198 : 314 
 GV gọi HS nhận xét , GV nhận xét và kết luận 
 Bài 2 :Tìm số dư trong các phép tính chia sau 
 1682 : 109= .....
 A, 8 ( dư 15 ) C. 8 ( dư 12 )
 B. 8 ( dư 10 ) D . 8 ( dư 11 )
 33 529 : 247 = .........
 A. 137 ( dư 189 ) B. 137 ( dư 194 )
 C . 135 ( dư 184 ) C. 137 ( dư 196 )
 GV yêu càu HS tính ra giấy nháp sau đó chọn ô đúng để khoanh 
 bài 3. 
Tóm tắt 
 294 chuyến : 924 tấn 
 1 chuyến : ? tạ 
 GV gọi 1 HS lên bảng giải , HS dưới lớp giải trong vở 
 GV gọi HS nhận xét , GV nhận xét 
 * GV tổng kết giờ học 
****************************
ChÝnh t¶
 kÐo co
I . mơc ®Ých- yªu cÇu : 
 - HS nghe ®Ĩ viÕt ®ĩng chÝnh t¶ , tr×nh bµy ®ĩng ®o¹n “Héi lµng H÷u TrÊp . ChuyĨn b¹i thµnh th¾ng ”.
 - T×m vµ viÕt ®ĩng nh÷ng tiÕng cã ©m, vÇn dƠ lÉn : ©t / ©c ®ĩng víi nghÜa ®· cho. 
Ii . ®å dïng d¹y- häc :
 Bĩt d¹, 4 tê phiÕu ph« t« phãng to néi dung bµi tËp 2b .
III . c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc :
1 . Khëi ®éng : HS h¸t vui .
 2 . KiĨm tra bµi cị : 
 Gäi 1HS ®äc 5,6 tõ ng÷ chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng tr / ch. C¶ líp viÕt b¶ng con.
GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm .
3 . D¹y bµi míi :
 GV giíi thiƯu bµi viÕt .
 Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn HS viÕt bµi 
 - GV ®äc mÉu ®o¹n viÕt sau ®ã yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n viÕt ®Ĩ t×m nh÷ng ch÷ khã viÕt.
 H­íng dÉn HS viÕt vµo b¶ng con nh÷ng tõ cÇn l­u ý: H÷u TrÊp, QuÕ Vâ, B¾c Ninh, TÝch S¬n, VÜnh Yªn, VÜnh Phĩ, ganh ®ua, khuyÕn khÝch, trai tr¸ng, 
- GV nh¾c nhë HS c¸ch viÕt, t­ thÕ ngåi.
 - §äc cho HS viÕt bµi.
 - §äc l¹i toµn bµi cho HS so¸t lçi.
 - GV chÊm. 10 bµi chÝnh t¶, nªu nhËn xÐt chung. 
 Ho¹t ®éng 2 : Lµm bµi tËp chÝnh t¶ .
Gäi 1HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp 2b, c¶ líp ®äc thÇm bµi , suy nghÜ vµ lµm bµi vµo vë bµi tËp.
 Ph¸t 4 tê giÊy khỉ A4 cho HS lµm vµ cÇm lªn b¶ng, nèi tiÕp nhau ®äc kÕt qu¶.
 GV vµ c¶ líp nhËn xÐt vµ sưa bµi theo lêi gi¶i ®ĩng :
®Êu vËt
NhÊc
LËt ®Ët.
4 . Cđng cè- dỈn dß :
 NhËn xÐt tiÕt hoc.
 VỊ nhµ t×m ®ĩng lêi gi¶i bµi 2a .
********************************************************
Thø ba
¢m nh¹c
( Gv d¹y chuyªn lªn líp )
***************************
Tin häc
( Gv d¹y chuyªn lªn líp )
***************************
Khoa häc
KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ ?
 I . MỤC TIÊU :
 Sau bài học,HS có khả năng :
 - Phát hiện ra một số tính chất của không khí bằng cách :
 + Quan sát để phát hiện ra màu, mùi, vị của không khí.
 + Làm thí nghiệm chứng minh không khí không có hình dạng nhất định , không khí có thể bị nén lại và làm cho giãn ra.
 - Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống.
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Hình trang 64, 65 SGK.
III . HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC CHỦ YẾU : 
Khởi động : Hát vui.
Kiểm tra bài cũ :
 - Phát biểu định nghĩa về khí quyển ?
 - Kể một số ví dụ chứng tỏ xung quanh mọi vật và mọi chỗ rỗng bên trong vật đều có không khí.
3. Dạy bài mới :
Hoạt động 1 : Phát hiện màu, mùi, vị của không khí 
*Mục tiêu : Sử dụng các giác quan để nhận biết tính chất không màu, không mùi, không vị của không khí.
*Cách tiến hành :
 GV nêu câu hỏi HS trả lời :
+ Em có nhìn thấy không khí không? Tại sao ? ( Mắt ta không nhìn thấy không khí cvì không khí trong suốt và không màu ).
 + Dùng mũi ngửi, dùng lưỡi nếm , em nhận thấy không khí có mùi, vị gì ? ( Không khí không mùi, không vị ).
 + Đôi khi ta ngửi thấy một hương thơm hay một mùi khó chịu , đó có phảilà mùi của không khí không? Vì sao ?
 Rút ra kết luận : không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị.
Hoạt động 2 : Chơi thổi bóng phát hiện hình dạng của không khí .
*Mục tiêu : Phát hiện không khí không có hình dạng nhất định .
*Cách tiến hành : 
 Bước 1 : Chơi thổi bóng 
 Chia lớp thành 6 nhóm.
 Phổ biến luật chơi : Các nhóm cùng có số bóng như nhau , cùng bắt đầu thổi bóng vào cùng một thời điểm . Nhóm nào thổi bóng xong trước , bóng đủ căng và không bị bể là thắng cuộc .
 HS đem bóng ra thổi . nhóm nào thổi được bóng bảo đảm các tiêu chuẩn đã nêu là thắng cuộc. 
 Bước 2 :Thảo luận :
 Gọi đại diện các nhóm lên mô tả hình dạng của các quả bóng vừa được thổi .
HS lần lượt trả lời các câu hỏi :
 + Cái gì chứa trong quả bóng , và làm chúng có hình dạng như vậy ? Không khí có hình dạng nhất định không ?
 GV nêu kết luận : Không khí không có hình dạng nhất định mà có hình dạng của toàn bộ khoảng trống bên trong vật chứa nó.
Hoạt động 3 : Tìm hiểu tính chất bị nén và giãn ra của không khí.
*Mục tiêu : Biết không khí có thể bị nén lại và làm cho giãn ra.
 Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống.
*Cách tiến hành :
 Bước 1 : Tổ chức hướng dẫn 
 Chia nhóm yêu cầu HS đọc mục Quan sát trang 65 SGK
Bước 2 : Làm việc theo nhóm
 HS quan sát hình vẽ và mô tả hiện tượng xảy ra ở hình 2b, 2c để đi đến kếtluận : Không khí có thể bị nén lại hoặc làm cho giãn ra.
Bước 3 : Làm việc cả lớp
 GV yêu cầu đại diện nhóm lên trình bàykết quả làm việc của nhóm.
Cho HS bơm thử ống tiêm để chứng minh tính chất này của không khí.
 GV hỏi : Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống? ( Làm bơm kim tiêm, bơm xa, )
4. Củng cố, dặn dò :
 Nhận xét tiết học .
 Chuẩn bị bài : Không khí gồm những thành phần nào ?.
****************************
Thø n¨m
TiÕng Anh
( Gv d¹y chuyªn lªn líp )
****************************
LuyƯn tõ vµ c©u
¤n tËp vỊ c©u hái 
I. Mơc tiªu 
 Giĩp häc sinh «n tËp rÌn kÜ n¨ng sư dơng c©u hái vµo c¸c t×nh huèng kh¸c nhau 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu 
Gv cho HS c¸c t×nh huèng ®Ĩ HS ®Ỉt c©u hái 
1, Em ®Õn nhµ b¹n ch¬i gỈp b¹n ®ang häc bµi . Em h·y dïng c©u hái ®Ĩ khen b¹n .
2. ThÊy em bÐ ®­ỵc phiÕu bÐ ngoan , em h·y dïng h×nh thøc c©u hái ®Ĩ khen em ®ã
3. ThÊy c¸c b¹n mÊt trËt tù trong líp , em h·y dïng h×nh thøc c©u hái ®Ĩ nh¾c nhë c¸c b¹n 
 bµi 2 ; §Ỉt t×nh huèng vµ c©u hái trong c¸c tr­êng hỵp sau 
 a, Nhê v¶ giĩp ®ì 
 b, Chª tr¸ch 
 c, Kh¶ng ®Þnh , phđ ®Þnh 
HS tù lµm vµ nªu tr­íc líp , GV nhËn xÐt 
****************************
§¹o §øc
yªu lao ®éng
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu
1. KiÕn thøc: HS cã kh¶ n¨ng: B­íc ®Çu biÕt ®­ỵc gi¸ trÞ cđa lao ®éng
2. Kü n¨ng: tÝch cùc tham gia c¸c c«ng viƯc lao ®éng ë líp ë tr­êng, ë nhµ phï hỵp víi kh¶ n¨ng cđa b¶n th©n
3. Th¸i ®é: BiÕt phª ph¸n nh÷ng biĨu hiƯn ch©y l­êi lao ®éng.
II. Tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn
- SGK ®¹o ®øc 4. Mét sè ®å dïng ®å vËt phơc vơ cho trß ch¬i ®ãng vai
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
A KiĨm tra: Nªu phÇn ghi nhí cđa bµi “ BiÕt ¬n thÇy gi¸o c« gi¸o”
B . D¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu bµi: 
2. H­íng dÉn t×m hiĨu bµi
Ho¹t ®éng 1: §äc truyƯn Mét ngµy cđa Pª-chi-a
* Mơc tiªu: HS thÊy ®­ỵc gi¸ trÞ cđa lao ®éng
* TiÕn hµnh:
B­íc 1: §äc c©u chuyƯn lÇn thø nhÊt
B­íc 2: C¶ líp th¶o luËn nhãm theo 3 c©u hái SGK
B­íc 3 : §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy. HS c¶ líp trao ®ỉi tranh luËn
* KÕt luËn: C¬m ¨n, ¸o mỈc, s¸ch vë, .... ®Ịu lµ s¶n phÈm cđa lao ®éng. Lao ®éng ®em l¹i cho con ng­êi niỊm vui vµ giĩp cho con ng­êi sèng tèt h¬n.
Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm (bµi tËp 1 SGK)
* Mơc tiªu: HS x¸c ®Þnh ®­ỵc biĨu hiƯn cđa yªu lao ®éng vµ biĨu hiƯn cđa l­êi lao ®éng
* TiÕn hµnh: 
B­íc 1 : Chia nhãm vµ gi¶i thÝch yªu cÇu lµm viƯc nhãm
B­íc 2: 
B­íc 3:
kÕt luËn: - kÕt luËn c¸c biĨu hiƯn cđa yªu lao ®éng, l­êi lao ®éng
Ho¹t ®éng 3: ®ãng vai ( Bµi tËp 2 SGK)
* Mơc tiªu: phª ph¸n nh÷ng biĨu hiƯn ch©y l­êi lao ®éng
* TiÕn hµnh: 
B­íc 1: : Chia nhãm, giao nhiƯm vơ cho c¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai mét t×nh huèng
B­íc 2
B­íc 3
Líp th¶o luËn
- c¸ch øng sư trong mçi t×nh huèng nh­ vËy ®· phï hỵp ch­a? v× sao?
- Ai cã c¸ch øng xư kh¸c
kÕt luËn: nhËn xÐt vµ kÕt luËn vỊ c¸ch øng xư trong mçi t×nh huèng
Ho¹t ®éng tiÕp nèi
Liªn hƯ gi¸o dơc.NhËn xÐt giê häc.DỈn chuÈn bÞ bµi 
********************************************************
Thø s¸u
TËp lµm v¨n
¤n tËp : V¨n miªu t¶
I. Mơc tiªu : ¤n tËp cđng cè cho HS c¸ch lµm bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt 
 Khi viÕt v¨n HS biÕt sư dơng tõ ng÷ miªu t¶ giµu h×nh ¶nh , biÕt sư dơng c¸c biƯn ph¸p nghƯ thuËt nh©n ho¸ vµ so s¸nh ®Ĩ lµm cho ®å vËt gÇn gịi vµ sinh ®éng h¬n 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu 
 GV ghi ®Ị bµi lªn b¶ng : T¶ c¸i bµn häc ë nhµ cđa em 
 Gv yªu cÇu HS nhí l¹i nh÷ng ®Ỉc ®ieemr tiªu biĨu vỊ chiÕc bµn häc ë nhµ cđa c¸c em vµ ghi l¹i . H­íng dÉn HS dùa vµo dµn ý ®Ĩ tr×nh bµy thµnh tõng ®o¹n v¨n miªu t¶ 
VD : CiÕc bµn ®· chuyĨn vỊ ®©y víi em 4 n¨m råi . Tõ khi cã chiÕc bµn , em coi nã nh­ ng­êi b¹n th©n thiÕt . Bµn ®­ỵc t¹o ra dïng cho 2 ng­êi ngåi . Bµn ®­ỵc ®ãng liỊn víi ghÕ . chiÕc bµn ®­ỵc lµm b»ng gç lim cao gÇn mét mÐt . §· bèn n¨m råi mµ chiÕc ¸o kho¸c mµu n©u sÉm cđa anh vÉn cßn bãng b¶y nh­ míi . MỈt bµn ®­ỵc bµo nh½n , h¬i dèc vµ cã HCN : chiỊu dµi kho¶ng h¬n 1 mÐt , chiỊu réng cịng tÇm 80 cm . B¸c thỵ méc ®· khÐo lÐo t¹o cho em mét lç nhá ®Ĩ em ®ùng lä mùc . Trªn bµn em cßn ®Ỉt 1 lä hoa t­¬i ®Ĩv trang ®iĨm thªm cho bµn thªm ®Đp . PhÝa d­íi bµn cã hai ng¨n em ®ïng ®Ĩ ®ùng s¸ch vë vµ dơng cơ häc tËp . Ch©n bµn ®­ỵc lµm b»ng 4 thanh gç vu«ng rÊt ch¾c ch¾n vµ cã thanh gç ngang b¾c qua . Khi häc bµi mái ch©n em cã thĨ g¸c ch©n lªn nghØ ng¬i cho tho¶i m¸i . Bµn lµ ng­êi b¹n ®ång hµnh cïng em trong suèt thêi gian qua . Nã ®· chia sỴ cïng em niỊm vui , nçi buån . Nã cïng em gi¶i nh÷ng bµi to¸n khã , lµm nh÷ng bµi v¨n hay . Em yªu quý chiÕc bµn vµ coi nã lµ ng­êi b¹n tri kØ . ..
*****************************
To¸n : ¤n Bµi tËp to¸n
ÔN BÀI 80 
I – MỤC TIÊU
 Giúp HS rèn luyện kĩ năng :
Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích.
Tính toàn và giải bài toán có liên quan đến diện tích theo đơn vị đo ki- lô-
 Mét vuông.
II – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
 Bài 1 : GV yêu cầu HS đọc kĩ từng câu của bài, sau đó GV yêu HS trình bày kết quả, các HS kháac nhận xét, cuối cùng GV kết luận.
 Bài 2 : GV yêu cầu HS đọc kĩ bài toán và tự giải.
 GV nhận xét và kết luận, chẳng hạn :
Diện tích khu đất là :
6 x 8 = 48 (km2)
 b) Đổi 8000m = 8km, vậy diện tích khu đất là : 8 x 2 = 16 (km2 ) 
 Bài 3 : GV yêu cầu HS tự giải bài toán, sau đó yêu cầu HS trình bày lời giải. HS khác nhận xét, cuối cùng GV kết luận. 
 Bài 4 : GV cho HS đọc kĩ đề toán và giải.
 Bài giải
 Chiều rộng của khu đất là :
 3 : 3 = 1 (km)
 Diện tích khu đất là :
 3 x 1 = 3 (km2)
 Đáp số : 3km2
 Bài 5 : GV yêu cầu HS đọc kĩ từng câu của bài toán và quan sát kĩ biểu đồ mật độ dân số để tìm ra câu trả lời. Sau HS trình bày bài giải, các HS khác nhận xét và GV kết luận :
Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất.
Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần dân sốû mật độ dân số ở Hải Phòng.
 4. Củng cố – dặn dò : Gv nhận xét giờ học 
*****************************
 Sinh ho¹t tËp thĨ 
I ỉn ®Þnh tỉ chøc vui v¨n nghƯ
II. Néi dung sinh ho¹t
1. Häc néi qui chung cđa líp cđa tr­êng.
- GV phỉ biÕn c¸c qui ®Þnh mµ HS ph¶i thùc hiƯn trong khi häc tËp vµ vui ch¬i t¹i tr­êng, líp.
2. GV nhËn xÐt vỊ t×nh h×nh häc tËp cđa líp.
- NhËn xÐt vỊ sù chuÈn bÞ cho n¨m häc míi: ®å dïng häc tËp s¸ch vë,,,
- NhËn xÐt vỊ ý thøc häc tËp ë líp, ë nhµ cđa HS
4. Ph­¬ng h­íng tuÇn sau:
- Cđng cè nỊ nÕp häc tËp
- Thùc hiƯn tèt néi qui cđa tr­êng cđa líp.
- §¶m b¶o vƯ sinh c¸ nh©n vƯ sinh chung.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_buoi_2_tuan_16_nam_hoc_2010_2011_ban_hay.doc