159 Chất nào sau đây không thuộc loại cacbohiđrat?A. Glyxin. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ. mới nhất

Chất nào sau đây không phải là cacbohydrat? A. Glyxin. B. Glucozơ. C. Sucrozơ. D. Xenlulozơ.