49 Các nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:  mới nhất

Các nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

A. Trình độ của đội ngũ công nhân viên.

B. Chiến lược kinh doanh và nguồn lực của doanh nghiệp.

C. Sự xuất hiện của các chương trình đào tạo và phát triển nhân lực tiên tiến.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng