49 Chi phí cho việc xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp là: mới nhất

Chi phí cho việc xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp là:

A. chi phí sai hỏng

B. chi phí thẩm định

C. chi phí phòng ngừa

D. chi phí vận hành

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Vì:

Chi phí phòng ngừa bao gồm:

+ Chi phí cho kế hoạch chất lượng;

+ Chi phí thiết kế sản phẩm;

+ Chi phí cho quá trình;

+ Chi phí đào tạo;

+ Chi phí thông tin.

=> Chi phí cho việc xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp là chi phí phát sinh nhằm phòng ngừa việc giảm chất lượng.