49 Đối với các quyền lợi cá nhân và lương bổng, công nhân đòi hỏi gì nơi nhà quản trị, ngoại trừ: mới nhất

Đối với các quyền lợi cá nhân và lương bổng, công nhân đòi hỏi gì nơi nhà quản trị, ngoại trừ:

A. Được đối xử theo cách tôn trọng phẩm giá con người

B. Được cấp trên lắng nghe

C. Cơ hội được học hỏi các kỹ năng mới

D. Không có vấn đề đặc quyền đặc lợi và địa vị

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng