49 Đối với công việc và điều kiện làm việc, công nhân viên đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại trừ: mới nhất

Đối với công việc và điều kiện làm việc, công nhân viên đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại trừ:

A. Một việc làm an toàn

B. Giờ làm việc hợp lý

C. Được cảm thấy mình quan trọng và cần thiết

D. Việc tuyển dụng ổn định

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng