49 ISO là viết tắt của: mới nhất

ISO là viết tắt của:

A. hệ thống quản lý chất lượng

B. hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ

C. tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa

D. tổ chức khu vực về tiêu chuẩn hóa

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Vì: ISO là tên viết tắt của International Organization for Standardization (Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa).