49 Mức chất lượng là một trong những chỉ số thể hiện mức độ như thế nào của sản phẩm so với những mong muống về sản phẩm đó? mới nhất

Mức chất lượng là một trong những chỉ số thể hiện mức độ như thế nào của sản phẩm so với những mong muống về sản phẩm đó?

A. Chất lượng

B. Phù hợp chất lượng

C. Phù hợp

D. Đo lường chất lượng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Vì: Mức chất lượng chính là mức độ phù hợp của chất lượng sản phẩm hoặc quá trình so với những mong muốn, kỳ vọng nào đó. Đây chính là nội dung chính của mức chất lượng.