49 Mục tiêu quan trọng nhất của đảm bảo và cải tiến chất lượng là: mới nhất

Mục tiêu quan trọng nhất của đảm bảo và cải tiến chất lượng là:

A. đáp ứng nhu cầu của nhà quản lý chất lượng

B. đáp ứng nhu cầu phát triển lôgic của sản xuất

C. đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng

D. đáp ứng hệ thống ISO

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Vì: Mục tiêu chính nhất của đảm bảo và cải tiến chất lượng là thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.