49 Ở các doanh nghiệp Việt Nam, tên gọi của bộ phận nguồn nhân lực khi sáp nhập với chức năng quản trị hành chính là? mới nhất

Ở các doanh nghiệp Việt Nam, tên gọi của bộ phận nguồn nhân lực khi sáp nhập với chức năng quản trị hành chính là?

A. Tổ chức – hành chính

B. Hành chính tổng hợp

C. Tổ chức cán bộ – hành chính

D. Cả A và B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng