49 Quy mô và cơ cấu của bộ phận nguồn nhân lực của một tổ chức phụ thuộc vào yếu tố nào? mới nhất

Quy mô và cơ cấu của bộ phận nguồn nhân lực của một tổ chức phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Quy định pháp luật của Nhà nước

B. Trình độ nhân lực và quản lý nhân lực

C. Đặc điểm của công việc

D. Cả 3 đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng