49 Yêu cầu cân đối của bộ phận nguồn nhân lực tức là? mới nhất

Yêu cầu cân đối của bộ phận nguồn nhân lực tức là?

A. Số người thực hiện, cơ sở vật chất, tiền vốn được phân bổ trong tương quan với khối lượng công việc phải thực hiện và sự đóng góp vào các mục tiêu của tổ chức cũng như trong tương quan với các bộ phận chức năng khác

B. Số người thực hiện, cơ sở vật chất, tiền vốn được phân bổ trong tương quan với khối lượng công việc phải thực hiện và sự đóng góp vào các mục tiêu của bộ phận cũng như trong tương quan với các bộ phận chức năng khác

C. Số người thực hiện phải tương ứng với số năm hoạt động của tổ chức

D. Không có đáp án nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng