53 Trình bày Nội dung quản lý nhà nước về an sinh xã hội? mới nhất

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển an sinh xã hội – công cụ quản lý nhà nước về an sinh xã hội – dự kiến phát triển an sinh xã hội trong tương lai: chỉ rõ mục tiêu, hướng đi đúng đắn cho hệ thống an sinh xã hội, giúp nhà nước có bước đi, giải pháp đúng đắn thích nghi sự biến đổi ktế – xã hội

Tuân theo các bước:

  1. dự báo xu hướng an sinh xã hội trên thế giới
  2. đánh giá đúng thực trạng ptr an sinh xã hội và tác động của ktế tới an sinh xã hội
  3. phân tích nhu cầu và khả năng của đất nước về an sinh xã hội
  4. đưa ra giải pháp để đáp ứng nhu cầu đó.

Hoạch định hệ thống các chính sách an sinh xã hội

Không mang tính bắt buộc và cưỡng chế như pháp luật, chính sách an sinh xã hội cần được xd khoa học, phù hợp; để cụ thẻ hoá chiến lược và KH an sinh xã hội, cần hoạch định chính sách an sinh xã hội – tức là tìm ra vấn đề cần giải quyết, đề xuất mục tiêu, giải pháp, công cụ để đạt được mục tiêu, trình lên cơ quan để được thông qua và ban hành dưới dạng VB QPPL. Hoạch định hệ thống chính sách an sinh xã hội cần dựa trên cơ sở kết nghiên cứu, tình hình hiện thực an sinh xã hội.

READ:  Trình bày lưới an sinh xã hội ở nước ta hiện nay?

Ban hành văn bản pháp quy

Nhà nước quản lý dựa trên pháp luật. Pháp luật an sinh xã hội là công cụ chủ yếu để quan lý nhà nước, nhằm duy trì sự phát triển ổn định và bền vững của hệ thống asxh.

Tổ chức bộ máy, hướng dẫn, giám sát, thanh – kiểm tra việc thực hiện chính sách an sinh xã hội

Đây là quá trình nhằm đảm bảo tính chính xác, trung thực, công bằng và đúng nhiệm vụ, tuân thủ đúng pháp luật của các cơ quan quản lí an sinh xã hội. Các hoạt động này được tiến hành định kì hoặc bất thường -> đưa ra vấn đề tiêu cực để phát huy và hạn chế, sửa đổi tiêu cực/ vấn đề không hiệu quả còn tồn tại