65 Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không? Tại sao? mới nhất

Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không? Tại sao?

Không, vì nội năng của khí lí tưởng không bao gồm thế năng tương tác phân tử, nên không phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử – tức không phụ thuộc vào thể tích khí.

Xem thêm:  Soạn bài Đồng Chí Chính Hữu trong Ngữ Văn 9