69 Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào? mới nhất

–  Hệ đệm duy trì pH máu ổn định do chúng có khả năng lấy đi H+ hoặc OH’ khi các ion này xuất hiện trong máu.

–  Phổi tham gia điều hòa pH máu bằng cách thải ra CO2 vì khi CO2 tăng sẽ làm tăng H+trong máu.

–  Thận tham gia điều hòa pH máu nhờ khả năng thải H+, tái hấp thu Na, thải NH3,…

Xem thêm:  Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.