73 Em hãy trình bày tình hình nước ta cuối thời Trần? mới nhất

Em hãy trình bày tình hình nước ta cuối thời Trần?

Từ giữa thế kỉ thứ XIV tình hình đất nước ngày càng xấu đi.

–     Vua quan ăn chơi sa đọa.

–     Những kẻ có quyền thế vơ vét của cải của nhân dân làm giàu.

–     Cuộc sông nhân dân cơ cực.

–     Nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh.

–     Nguy cơ ngoại xâm đang đe dọa

Xem thêm:  Thời Lý, chùa được sử dụng vào việc gì?