73 Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII – XIX? mới nhất

Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người đã phá ý thức hệ phong kiến, tấn công vào nhà thờ, giải thích rõ quy luật vận động của thế giới và thúc đẩy xã hội phát triển.

Xem thêm:  Tại sao Đức ủng hộ abcxyz Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa- ri?