9 Bài 1 trang 106 SGK Hóa học 10 mới nhất

Giải bài 1 trang 106 SGK Hóa học 10. Cho 20g hỗn hợp bột Mg

Đề bài

Cho 20g hỗn hợp bột  Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?

A. 40,5 g             B. 45,5g            C. 55,5g              D. 65.5g

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Đổi số mol khí H=? (mol)

Cách 1: Viết PTHH, tính toán theo PTHH

Cách 2: số mol Cl- trong muối = 2nH2

Bảo toàn khối lượng: mmuối = mhh + mCl-

Lời giải chi tiết

({n_{{H_2}}} = frac{1}{2} = 0,5,,,(mol))

Cách 1:

Mg + 2HCl  → MgCl2 + H2

x mol                x mol     x mol

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y mol              y mol  y mol

(left{begin{matrix} 24x + 56y = 20\ x+y=0,5 end{matrix}right.) => x = y = 0,25

(m_{MgCl_{2}}) = 0,25 x 95 = 23,75g

(m_{FeCl_{2}}) = 0,25 x 127 = 31,75g

Khối lượng muối clorua = 23,75 + 31,75 = 55,5g

Cách 2: 

số mol Cl- trong muối = 2nH2 = 2. 0,5 = 1(mol)

Khối lượng muối clorua:  mmuối = mhh + mCl- = 20 + 1.35,5 =55,5 (g)

Đáp án C