9 Bài 11 trang 190 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 11 trang 190 SGK Vật lí 11. Một thấu kính phân kỳ có độ tụ – 5dp. Tính tiêu cự của kính.

Đề bài

Một thấu kính phân kỳ có độ tụ – 5dp.

a) Tính tiêu cự của kính.

b) Nếu vật cách kính 30 cm thì ảnh hiện ra ở đâu và có số phóng đại bao nhiêu ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+ Tiêu cự của kính: (f = {1 over D})

+ Công thức thấu kính:

– Vị trí ảnh: ({1 over d} + {1 over {d’}} = {1 over f})

– Số phóng đại: (k =  – {{d’} over d})

Lời giải chi tiết

a) Tiêu cự của kính: (f = {1 over D} = {1 over { – 5}} =  – 0,2m =  – 20cm)

b) d = 30cm.

+ Vị trí ảnh: ({1 over d} + {1 over {d’}} = {1 over f} Rightarrow d’ = {{df} over {d – f}} = {{30.left( { – 20} right)} over {30 – left( { – 20} right)}} =  – 12cm)

+ Số phóng đại: (k =  – {{d’} over d} =  – {{ – 12} over {30}} = {2 over 5} = 0,4)