9 Bài 2 trang 158 SGK Hóa học 9 mới nhất

Giải bài 2 trang 158 SGK Hóa học 9. Phát biểu nào sau đây đúng ?

Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.

B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khổi bằng nhau.

D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.

Lời giải chi tiết

Đáp án D