9 Bài 2 trang 195 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 2 trang 195 SGK Vật lí 11. Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1.

Đề bài

Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1.

Đặt giữa L1 và H một thấu kính hội tụ L2. Khi xê dịch L2, học sinh này nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của L2 tạo được điểm sáng tại H.

Tiêu cự của L2 là bao nhiêu ?

A. 10 cm.

B. 15 cm.

C. 20 cm.

D. Một giá trị khác A, B, C.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng công thức thấu kính :({1 over d} + {1 over {d’}} = {1 over f})

Lời giải chi tiết

Sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính: 

(eqalign{
& AB to {A_1}{B_1},,,,,, to {A_2}{B_2}left( {{L_1}} right) to left( {{L_2}} right) cr
& {d_1},,,,,,d{‘_1} Leftrightarrow {d_2},,,,,,,d{‘_2} cr} )

Trong đó ({d_1} = infty  =  > d{‘_1} = {f_1} =  – 10,cm )

(=  > {d_2} = {O_1}{O_2} – d{‘_1} = a – left( { – 10} right) = a + 10)

Điều kiện để chỉ có một vị trí duy nhất của (O2) tạo được điểm sáng tại H là:

 (d{‘_2} = {d_2};{d_2} + d{‘_2} = {S_1}H = 80cm)

(=  > d{‘_2} = {d_2} = 40cm)

Tiêu cự của (O­2) là : (f = {{{d_2}d{‘_2}} over {{d_2} + d{‘_2}}} = 20cm)

Đáp án: C