9 Bài 3 trang 106 SGK Hóa học 10 mới nhất

Giải bài 3 trang 106 SGK Hóa học 10. Có các chất sau

Đề bài

Có các chất sau: axit sunfuric, nước, kaliclorua rắn. Hãy viết phương trình của hóa học của các phản ứng để điều chế hidro clorua

Phương pháp giải – Xem chi tiết

ghi nhớ các cách điều chế  HCl trong công nghiệp

Lời giải chi tiết

Cách 1:

2KCl + H2SO4 đ (overset{t^{circ}}{rightarrow})  K2SO4  + 2HCl

Cách 2:

2KCl + H2O  (xrightarrow[{có,màng,ngăn}]{{dpdd}}) KOH + H2↑  + Cl2

H2  + Cl2 (overset{as}{rightarrow})2HCl