9 Bài 3 trang 166 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 3 trang 166 SGK Vật lí 11. Chiết suất tuyệt đối n của một môi trường là gì ?

Đề bài

Chiết suất tuyệt đối n của một môi trường là gì ? Viết hệ thức liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối.

Lời giải chi tiết

  Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

Mối liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối:

$${n_{21}} = {{{n_2}} over {{n_1}}}$$