9 Bài 4 trang 195 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 4 trang 195 SGK Vật lí 11. Một hệ thấu kính gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục

Đề bài

Một hệ thấu kính gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của L1 trùng với tiêu điểm vật chính của L2. Chiếu một chùm tia sáng song song với L1 theo phương bất kì. 

a) Chứng minh chùm tia ló ra khỏi L2 cũng là chùm tia song song.

b) Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trường hợp:

L1 và L2 đều là thấu kính hội tụ.

L1 là thấu kính hội tụ; L2 là thấu kính phân kỳ.

L1 là thấu kính phân kỳ; L2 là thấu kính hội tụ.

Lời giải chi tiết

a) Sơ đồ tạo ảnh : (ABbuildrel {{L_1}} over
longrightarrow {A_1}{B_1}buildrel {{L_2}} over
longrightarrow {A_2}{B_2})

Hệ gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của (L1) trùng với tiêu điểm vật chính của ({L_2} =  > {rm{ }}a = {O_1}{O_2} = {f_1} + {f_2})

Chùm tia sáng tới song song: ( =  > {d_1} = infty  =  > d{‘_1} = {f_1} =  > {d_2} = a – d{‘_1} = {f_2} )

(=  > {rm{ }}d{‘_2} = infty )

=> chùm tia ló ra khỏi (L2) cũng là chùm tia song song.

b) Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trường hợp:

(L1 ) và (L2 ) đều là thấu kính hội tụ: hình 30.1

L1 là thấu kính hội tụ; L2 là thấu kính phân kì: Hình 30.2

b42 trang 195 sgk li 11

L1 là thấu kính phân kì; L2 là thấu kính hội tụ: Hình 30.3

b43 trang 195 sgk li 11