9 Bài 5 trang 189 SGK Vật lí 11 mới nhất

Giải bài 5 trang 189 SGK Vật lí 11. Có thể kết luận gì về loại thấu kính ?

Đề bài

Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật.

Có thể kết luận gì về loại thấu kính ?

A. Thấu kính hội tụ.

B Thấu kính phân kỳ.

C. Hai loại thấu kính đều phù hợp.

D. Không thể kết luận được, vì giả thiết hai ảnh bằng nhau là vô lý.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng BẢNG TÓM TẮT – trang 186 – SGK Vật Lí 11.

– Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì: Ảnh luôn luôn ảo, nhỏ hơn vật và cùng chiều so với vật.

– Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ:

  + Ảnh ảo (vật trong OF) luôn lớn hơn vật

  + Ảnh thật (vật ngoài OF) có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vật. 

Lời giải chi tiết

Đáp án A.

Ảnh của vật tạo bởi thấu kính trong cả hai trường hợp đều lớn hơn bằng ba lần vật. Một trường hợp sẽ là ảnh thật và trường hợp còn lại sẽ là ảnh ảo.

=> Thấu kính là thấu kính hội tụ.