9 Bài 6 trang 64 SGK Vật lí 10 mới nhất

Giải bài 6 trang 64 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực”

Đề bài

Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật?

Lời giải chi tiết

Tính chất của lực và phản lực

– Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

– Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng  ngược chiều, gọi là hai lực trực đối.

– Lực và phản lực không phải là hai lực cân bằng vì chúng đặt vào hai vật khác nhau