9 Bài 7 trang 106 SGK Hóa học 10 mới nhất

Giải bài 7 trang 106 SGK Hóa học 10. Tính nồng độ của hai dung dịch

Đề bài

Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohidric trong các trường hợp sau:

a)Cần phải dùng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

b) Khi cho 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 thì thu được 2,24 lít khí ở đktc.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

a) Đổi số mol của AgNO=? 

Viết PTHH xảy ra:  HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

Tính toán mol HCl theo số mol của AgNO3

b) Đối số mol khí CO2 =?

Viết PTHH xảy ra: HCl + NaHCO3 →  NaCl + CO2 ↑  + H2O

Tính số mol HCl theo số mol CO2

Lời giải chi tiết

a) (n_{AgNO_{3}}) = (frac{200. 8,5 }{100.170}) = 0,1 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl         +       AgNO3  → AgCl↓  + HNO3

0,1 mol ←   0,1 mol

CM(HCl) = (frac{0,1}{0,15}) = 0,67 mol/l

b)  (n_{CO_{2}}) = (frac{2,24}{22,4}) = 0,1 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl + NaHCO3 →  NaCl + CO2 ↑  + H2O

0,1 mol                            0,1 mol

C%HCl  = (frac{36,5. 0,1}{50}) x 100% = 7,3%