9 Bài 7 trang 146 SGK Vật lí 12 mới nhất

Giải bài 7 trang 146 SGK Vật lí 12. Một ống Cu-lít-giơ có công suất 400 W

Đề bài

Một ống Cu-lít-giơ có công suất 400 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10kV. Hãy tính:

a) Cường độ dòng điện và số êlectron qua ống trong mỗi giây.

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính cường độ dòng điện (I = {P over U}{rm{ }})

Công thức tính nhiệt lượng Q = Pt

Lời giải chi tiết

 a) Cường độ dòng điện:

(I = {P over U} = {{400} over {10000}} = 0,04 = 40mA)

 Số êlectron qua ống trong mỗi giây:

(N = {I over e} = {{0,04} over {1,{{6.10}^{ – 19}}}} = 2,{5.10^{27}}) êlectron/ giây

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút: Q = Pt = 400. 60 = 24000 J