9 Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại mới nhất