9 Câu C1 trang 192 SGK Vật lý 11 mới nhất

Giải Câu C1 trang 192 SGK Vật lý 11

Đề bài

Chứng tỏ rằng, với hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau ta luôn có:

d2 = -d1

Lời giải chi tiết

Sơ đồ tạo ảnh của hệ hai thấu kính đồng trục:

(mathop {AB}limits_{{d_1}}  to mathop {{A_1}{B_1}}limits_{{d_1}}  to mathop {{A_2}{B_2}left( {{L_1}} right)}limits_{{d_2}}  to left( {{L_2}} right)) .

Trong đó: .(dfrac{1}{{{f_1}}} = dfrac{1}{{{d_1}}} + dfrac{1}{{{d_1}}};,dfrac{1}{{{f_2}}} = dfrac{1}{{{d_2}}} + dfrac{1}{{{d_2}}},,left( 1 right)) .

Trường hợp hai thấu kính ghép sát nhau hệ tương đương với một thấu kính có độ tụ:

(D = {D_1} + {D_2} Rightarrow dfrac{1}{f} = dfrac{1}{{{f_1}}} + ,dfrac{1}{{{f_2}}},,,left( 2 right))

Có sơ đồ tạo ảnh :

(mathop {AB}limits_{{d_1}}  to mathop {{A_2}{B_2}}limits_{{d_2}} ,,left( {{L_1}} right))

( Rightarrow dfrac{1}{f} = dfrac{1}{{{d_1}}} + dfrac{1}{{{d_2}}},,,left( 3 right))

Từ (1); (2) và (3) suy ra:

(dfrac{1}{{{d_1}}} + dfrac{1}{{{d_2}}} = 0 Rightarrow {d_2} =  – {d_1})   ( ĐPCM)

({d_1} + {d_2} = {O_1}{O_2} = 1)

(bằng khoàng cách giữa hai thấu kính)