9 Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 11 mới nhất

Giải Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 11

Đề bài

Vận dụng tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng, hãy nêu ra các kết quả khi ánh sáng truyền vào môi trường chiết quang hơn.

Lời giải chi tiết

Theo tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng, khi ánh sáng truyền từ moi trường chiết quang kém ( có chiết suất n1 ) vào môi trường chiết quang hơn ( có chiết suất n2 ) ta có: n1 sini=n2 sinr

Vì n1 2 nên I > r, Mà imax = 90o => rmax o

Kết quả:

* Luôn có tia khúc xạ => không có phản xạ toàn phần.

* Góc khúc xạ r luôn nhỏ hơn góc tới i

* Tia khúc xạ luôn sát pháp tuyến của mặt phân cách hơn so với tia tới.