9 Câu C3 trang 109 SGK Vật lý 12 mới nhất

Giải Câu C3 trang 109 SGK Vật lý 12

Đề bài

Vòng dây dẫn kín có vai trò gì hay không trong việc tạo ra điện trường xoáy?

Lời giải chi tiết

Vòng dây dẫn kín không tạo ra điện trường xoáy mà chỉ là một phương tiện mà qua đó ta phát hiện được sự tồn tại của điện trường xoáy mà thôi, do đó điện trường xoáy tồn tại khách quan.