9 Câu C3 trang 94 SGK Vật lý 12 mới nhất

Giải Câu C3 trang 94 SGK Vật lý 12

Đề bài

Chứng minh công thức (17.3)

Lời giải chi tiết

Chứng minh Udây ( = sqrt 3 {U_{pha}})

Dùng giản đồ vecto

U01 = U02 = U03 là các biên độ của hiệu điện thế pha.

Hiệu điện thế dây từ A2 đến A1

({u_d} = {u_2} – {u_1} Rightarrow {overrightarrow U _{0d}} = {overrightarrow U _{02}} – {overrightarrow U _{01}}))

Theo quy tắc cộng vecto (hình bình hành)

Ta có: ({U_{0d}} = 2cos {{{{60}^o}} over 2} = {U_{01}}.sqrt 3 )

 Vậy ({U_d} = sqrt 3 {U_p})