Business is booming.

Trình bày hoàn cảnh ra đời của bài Vi hành của Hồ Chí Minh

Trình bày hoàn cảnh ra đời của bài Vi hành của Hồ Chí Minh

Hướng dẫn

Đề bài: Vi hành là tác phẩm đặc sắc của Nguyễn Ái Quốc viết nhằm mục đích vạch trần bộ mặt tàn ác của Thực dân Pháp, đồng thời thể hiện tinh thần yêu nước mãnh liệt của người dân An Nam. Anh chị hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của bài Vi hành.

Bài tham khảo

Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại mà còn là nhà văn, nhà thơ lớn của văn học Việt Nam. Bác viết văn, làm thơ không chỉ để thỏa mãn đam mê sáng tạo, cống hiến của người nghệ sĩ mà còn nhằm phụng sự cho quá trình đấu tranh bởi vậy mà nhiều tác phẩm của người thường mạnh mẽ, đầy chất thép và có giá trị lịch sử cao. “Vi hành” là một trong những tác phẩm điển hình cho phong cách sáng tác ấy.

Vi hành của Hồ Chí Minh được ra đời vào năm 1923, đây là khoảng thời gian đặc biệt của lịch sử Việt Nam. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, Pháp tuy là nước thắng trận nhưng cũng phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của chiến tranh. Để phát triển kinh tế và khắc phục những khó khăn Pháp đã đẩy mạnh bóc lột, vơ vét của cải từ các nước thuộc địa. Chúng đã dùng luận điệu xảo trá về công cuộc “khai phá văn minh” để hợp thức hóa cho quá trình cai trị, bóc lột ở các nước thucoj địa.

Xem thêm:  Trình bày cảm nhận về bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử – Văn mẫu lớp 11 đặc sắc nhất

Ở Việt Nam, thực dân Pháp đã dựng lên chính quyền bù nhìn mà đứng đầu là vua Khải Định. Năm 1922 Pháp đã mời Khải Định sang dự hội nghị ở Mác-xây hòng âm mưu lừa gạt dân chúng Pháp về công cuộc “khai hóa”, “bảo hộ” vĩ đại của chúng ở Đông Dương với nội dung: hoàng đế ở An Nam đích thân sang mẫu quốc để cảm ơn công khai hóa giúp cho tình hình chính trị Đông Dương ổn định.

Khi ấy Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động bí mật ở Pháp, Người cũng hiểu hơn ai hết về âm mưu thâm độc của thực dân Pháp và sự nhu nhược, bất tài của vua Khải Định. Người đã viết hàng loạt những tác phẩm vạch trần tội ác của Pháp như “Lời than vãn của bà Trưng Trắc”, “Con rồng tre”…Đến năm 1923 Người tiếp tục viết tác phẩm Vi hành để đả kích, trào phúng đối với sự xảo trá, vô nhân tính của Pháp và lũ tay sai bán nước.

Vi hành không chỉ có giá trị về văn học mà còn có ý nghĩa lịch sử, chính trị to lớn khi mạnh mẽ vạch trần bộ mặt của lũ cướp nước, bán nước, thức tỉnh đồng bào và người dân mẫu quốc, phụng sự cho sự nghiệp cách mạng lâu dài.

Theo Vanmauonline.com

Comments are closed.